Nyheter

Styrelsen har fått många frågor angående skyddsrummen och har påbörjat arbetet för god beredskap och planering. Bra information att utgå från finns på MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) hemsida https://www.msb.se/
 
En grupp från styrelsen har gjort en första inventering av skyddsrummen och skyddsrumsförråden, där bl. a.  tillbehör till ventilationsaggregaten förvaras. Inventering och åtgärdande av brister kommer att fortsätta.
 
Idag används skyddsrummen till förråd och cykelrum, vilket är helt i sin ordning i fredstid. Vid höjd beredskap är fastighetsägaren (i vårt fall Brf Stockholmshus 12) skyldig att inom 48 timmar iordningställa skyddsrummen. Det innebär att vi medlemmar måste hjälpas åt att tömma skyddsrummen, demontera förråden och montera ventilationsutrustning och annat som ska ordnas. Föreningen kommer inte att kunna erbjuda annan förvaring av tillhörigheter som förvaras i förråden. Alla som har förråd i skyddsrummen kommer att behöva ta hand om sina saker själva. Cyklar ställs utomhus.
 
Om det skulle bli höjd beredskap och vi ska ställa ordning skyddsrummen inom 48 timmar kommer det bli knappt om tid. Det kan tyvärr innebära att en del cyklar och egendom kan behöva avlägsnas utan ägarens medverkan.
 
Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Vi kommer tyvärr inte att kunna ta emot flyktingar från Ukraina i våra uthyrningslokaler. 

Styrelsen har fått in flera förslag på att vi som bostadsrättsförening ska upplåta lokaler till flyktingar från Ukraina. På styrelsemötet 2022-03-17 beslutade styrelsen att gå vidare med detta. Efter kontakt med Stockholmsstads bostadskansli visade det sig att våra lokaler inte uppfyller kriterierna för förmedling. I kriterierna framgår det att det måste vara fullgoda lägenheter med möjlighet till matlagning, egen ingång samt badrum. Detta för att det skall finnas möjlighet till etablering.

 

Inom vår bostadsrättsförening finns totalt 8 st skyddsrum med en kapacitet att ta emot uppemot 500 personer. Idag används de huvudsakligen som cykelrum.

Föreningen har ansvaret för att underhålla skyddsrummet så att det har samma funktion som när det byggdes. Det ska skydda mot exempelvis stötvåg och splitter, gas, biologiska stridsmedel, brand och joniserande strålning. Personer som sökt sig dit ska kunna vistas där i minst tre dygn.

Om det finns brister behöver bostadsrättsföreningen åtgärda dem. Det gäller alla skyddsrum som är byggda efter 1945. Utrymmet kan dock användas till annat i fredstid. Många skyddsrum används i dag som cykel- eller lägenhetsförråd vilket är helt tillåtet. Men skyddsrummet måste kunna iordningsställas som ett fullgott skyddsrum inom 48 timmar ifall det behövs i krigs- eller kristid.

Styrelsen i Stockholmshus 12 har därför inlett en inventeringsarbete på skyddsrumsutrustning av olika slag som enligt lag skall finnas. Styrelsen avser återkomma med mer information angående skyddsrum efterhand som arbetet fortlöper.

Mer information om skyddsrum kan du hitta på
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB hemsida, msb.se

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Vi har återigen drabbats av klotter på flera av dörrarna på den nedre varmgaragelängan som vetter mot tunnelbanan. Klottret är anmält för borttagning (förväntas utföras måndag morgon då gick inte att få tidigare). Skadegörelsen har även polisanmälts. Var uppmärksamma, klotter kostar föreningen tiotals tusen kronor i sanering per år.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen