Nyheter

Ni kommer väl ihåg att nu på onsdag 18 maj kl. 19 är det dags för årsstämma? Stämman hålls som meddelats i kallelsen utomhus i "Skanörparken" utanför vår samlingslokal på Skanörvägen 18 -20. Kom i god tid så att vi hinner pricka av alla innan start.

Vi ses på onsdag!

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

När kallelsen till årsmötet delats ut 22-05-03 upptäcktes ett fel i styrelsens svar på motion 3. Styrelsen beklagar felet och korrigerar sitt svar enligt nedan.

 

Motion nr 3 – Balkonginglasning motion 1

Göte Rosenqvist och Titti Lönnqvist, lgh 168

Förslag:

Vi motionerar om att styrelsen på stämman skall redogöra för varför man 

- inte följer 2018 års stämmas beslut om att styrelsen skall följa stadgarnas §42, vilket man tidigare vägrat. Fortfarande 2021 vägrar styrelsen enligt §42 att besvarar vår ansökan om att få glasa in vår balkong med ett enkelt ja eller nej.

- istället väljer en för föreningen kostsam och långdragen rättslig process.

 

Bakgrund:

Vi har två gånger, 2017 och 2021 i enlighet med stadgarnas §42 ansökt till styrelsen om att få glasa in vår balkong. Första gången vägrade styrelsen behandla vår ansökan med hänvisning till att det var en stämmofråga enligt §28. Styrelsen vägrade alltså att följa stadgarna vilket innebar att styrelsen även valde att bryta mot den lydnadsprincip som gäller för styrelsen innebärande att styrelsen skall följa stadgarna och stämmans beslut.

Man gjorde detta trots att det redan fanns 3 inglasade balkonger i föreningen och ingen av dessa har behandlats på stämman. Enligt styrelsens uppgift har styrelsen inte heller lämnat godkännande till någon av inglasningarna men där har styrelsen fel, man har godkänt en inglasning.

Vi var därför tvungna att 2018 motionera om att frågan om balkonginglasning är en styrelsefråga och att styrelsen skall följa stadgarna. Styrelsen tillstyrkte vår motion och stämman fattade ett beslut i enlighet med vår motion. Det klargjordes alltså att frågan om balkonginglasning är en styrelsefråga.

När vi 2021 ånyo ansökte till styrelsen om att få glasa in vår balkong vägrade styrelsen åter igen att svara på vår ansökan trots att stämman 2018 slog fast att styrelsen skulle följa stadgarnas §42. Styrelsen valde igen att vägra följa stadgarna och nu även stämmans uttryckliga vilja. Styrelsens motivering var återigen att det var en stämmofråga enligt §28

Vi har sen 2017 sökt en dialog med styrelsen, föreslagit möten, försökt få styrelsen att sakligt motivera varför man inte behandlar/godkänner vår ansökan men utan framgång. Vi har även varit tydliga med att om styrelsen sakligt kan motivera varför vi inte skall få glasa in vår balkong så accepterar vi givetvis detta. Den enda slutsatsen vi kan dra av styrelsens vägran att svara är att det inte finns några sakliga skäl. Vi har nu varit tvungna att anlita ett juridiskt biträde för få styrelsen att följa stadgarna och svara på vår ansökan. Vårt biträde har via brev, mail, sms och telefon sökt kontakt med styrelsen men också utan framgång. Vi har informerat styrelsen att om man inte svarar kommer vi vara tvungna att vidta rättsliga åtgärder. Av mail från styrelsen kan vi dra slutsatsen att styrelsen förordar en rättslig prövning. Vi har därför tvingats att stämma styrelsen.

 

Styrelsens svar (korrigerat 2022-05-04):


Motion rörande inglasning av balkong behandlades på stämman 2021 varvid motionen inte bifölls av stämman. Styrelsen ska följa stämmans beslut och kan därmed inte bifalla eventuell ansökan om balkonginglasning. Motionen/frågeställningen anses därmed besvarad.

 

Motion 3 med korrigerat svar från styrelsen 2022-05-04 som pdf

 

Styrelsen har fått många frågor angående skyddsrummen och har påbörjat arbetet för god beredskap och planering. Bra information att utgå från finns på MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) hemsida https://www.msb.se/
 
En grupp från styrelsen har gjort en första inventering av skyddsrummen och skyddsrumsförråden, där bl. a.  tillbehör till ventilationsaggregaten förvaras. Inventering och åtgärdande av brister kommer att fortsätta.
 
Idag används skyddsrummen till förråd och cykelrum, vilket är helt i sin ordning i fredstid. Vid höjd beredskap är fastighetsägaren (i vårt fall Brf Stockholmshus 12) skyldig att inom 48 timmar iordningställa skyddsrummen. Det innebär att vi medlemmar måste hjälpas åt att tömma skyddsrummen, demontera förråden och montera ventilationsutrustning och annat som ska ordnas. Föreningen kommer inte att kunna erbjuda annan förvaring av tillhörigheter som förvaras i förråden. Alla som har förråd i skyddsrummen kommer att behöva ta hand om sina saker själva. Cyklar ställs utomhus.
 
Om det skulle bli höjd beredskap och vi ska ställa ordning skyddsrummen inom 48 timmar kommer det bli knappt om tid. Det kan tyvärr innebära att en del cyklar och egendom kan behöva avlägsnas utan ägarens medverkan.
 
Vänliga hälsningar,
Styrelsen