Nyheter

.....STORT TACK för god medverkan!

 

Nu har alla föreningens parkeringsplatser och garage (med några undantag) förberetts för laddboxinstallation och 40 laddboxar har installerats! 

Tyvärr startade arbetet på plats med mycket kort varsel. Grundorsaken var att laddboxarna behövde bytas till ett annat fabrikat. Det tog tid för Elaway att kunna säkra materialtillgången så att entreprenadkontrakten för grävning och el kunde tecknas. När tidplanen kom var det en knapp vecka till projektstart och en del ändringar i planen gjordes sedan arbetet startats.  

Som ni alla märkt har styrelsen försökt informera så snart och korrekt vi har kunnat. Vi beklagar att det varit kort varsel och en del omkastningar.  Elaways projektledare och entreprenörer har arbetat engagerat och flexibelt för att få allt att gå i lås.  

De vill tillsammans med styrelsen rikta ett stort TACK till alla föreningsmedlemmar som tålmodigt läst lappar, svarat på enkät, flyttat bilar och röjt i garage mitt bland vårhelgerna!

Extrastämmans beslut om installation av laddinfrastruktur och boxar är därmed verkställt och vi hoppas – för föreningens och miljöns skull – på god och ökande användning framöver!

Information om hur man tecknar hyresavtal för garage- eller P-plats med elbilsladdning publiceras inom kort på hemsidan och anslagstavlor i trappuppgångar!

/StyrelsenUnder vecka 24 avslutas installationsarbetet för laddboxarna.

Installation i de nio varmgaragen i låghuslängorna görs 12-13 juni kl 8.00-20.00. 
Alla som har dessa garage har fått information i brevlådan.

Utplacering av laddboxar:
Utifrån enkäten om laddboxbehov har styrelsen beslutat placera de 40 anskaffade laddboxarna
enligt följande:

  • Alla som angivit troligt behov inom 1-4 år får box installerad (32 stycken)
  • Resterande boxar har slumpvis placerats hos medlemmar som svarat
    på enkäten och angivit alternativet ”senare /kan ej bedöma” som alternativ.

Alla som får box installerad i garage eller på P-plats har fått information om detta i
brevlådan.
Styrelsen informerar inom kort om rutin för att anmäla behov av att ta laddbox i drift
(både för installerad box och där ingen box finns uppsatt).

Inkoppling av laddsystemet till föreningens elcentraler sker 12-14 juni kl 09.00-16.00.
Det medför vissa elstörningar, se anslag i portarna.

/Styrelsen

 

Information 3 om laddboxinstallation 30 maj 2023

Elentreprenaden är i full gång.
Här kommer kompletterande information och påminnelser:

P-platserna nedanför 3:an  
Några elstolpar i raden mot Falsterbovägen kan komma att monteras senare än 31 maj, men inga bilar behöver flyttas då.

 

Placering av boxarna i garagen
Ändring: laddboxfästena kommer att placeras på långväggen nära garagedörrarna.
Undantag kan förekomma.
Anledningen är att moderna elbilar har ladduttagen baktill, samt att montaget blir enklare.

Viktigt om garagen:

Som vi tidigare meddelade så ska alla fordon vara bortflyttade, extralås olåsta och ytor åtkomliga för montage

Installation vid:

  • Varmgaragelängorna: 30 maj -1 juni 
  • Kallgaragelängan närmast Skanörvägen: 5-6 juni
  • Kallgaragelängan mot T-banan: 7-8 juni
  • Varmgaragen på låghusgavlarna: 9-13 juni vardagar

 

Monica Alvfors                      Lasse Dahlin

070 104 21 07                       070 549 12 47

Information 3 - Datum för arbetet med kallgaragelängorna korrigerade!

P-platserna nedanför 3:an:
Tvärtemot vad som tidigare meddelats: måste alla bilar vara
bortflyttade från då
elinstallation pågår där (tisdag 30 maj-onsdag 31 maj)
.
Parkeringen kan nyttjas kl 20-08 natten däremellan.


Arbetet med kallgaragen delas upp i två steg:

  • Längan närmast Skanörvägen 5-6 juni (måndag-tisdag)
  • Längan mot T-banan 7-8 juni (onsdag-torsdag)

Ytor i garagen som ska göras tillgänglig för installation

Förberedelse/montage av laddbox görs på kortväggen mittemot garagedörrarna, som skavara fritt åtkomlig.
Kabel mellan garagen dras längs övre delen av samma vägg. Andrakabeldragningar kan i vissa fall bli aktuella.
Bilar ska vara flyttade från garagen och det ska vara städat för åtkomst kl 08.00-20.00 de dagar installation görs i garaget,
men garaget kan utnyttjas nattetid.

Övriga tider och anvisningar på information 1 i portarna är oförändrad.

/ Styrelsen genom Monica Alvfors och Lasse Dahlin

Valberedningens förslag, Styrelsen för Stockholomshus 12 2023 .pdf

Valberedningens förslag till stämman

Valberedningens förslag på arvoden för kommande verksamhetsår
Valberedningen föreslår följande arvoden för det kommande verksamhetsåret.
Styrelsen: fyra prisbasbelopp exklusive sociala avgifter.
Internrevisor: 10 % av ett prisbasbelopp exklusive sociala avgifter.
Auktoriserad revisor: arvoderas mot räkning
Valberedning: 5 % av ett prisbasbelopp exklusive sociala avgifter.

Valberedningens nomineringar till föreningsstämma 2023-05-25


Val till ordinarie ledamot för två år
Linda Olsson, nr 16, nyval
Maria Arias, nr 10, nyval, tidigare suppleant


Val till ordinarie ledamot för ett år
Lars-Erik Dahlin, nr 18, omval


Val till suppleant för två år
Anders Björling, nr 10, nyval


Fyllnadsval suppleant för ett år
Achin Chetal, nr 3 (för Maria Arias), nyval
Gunnar Neselius (för Bengt Simonsson), nyval


Val till revisor för ett år
Lotta Bergman, nr 14, omval

Val till revisorssuppleant för ett år
Matilda Åberg, nr 10, omval

Invalda 2022–2024
Val till ordinarie ledamot för två år
Thomas Wigren, nr 7
Ola Törjas, nr 7

Val till suppleant för två år 2022–2024
Maria Arias, nr 10, (väljs 2023 till ordinarie ledamot)
Bengt Simonsson, nr 12, (avgår på egen begäran 2023)

Styrelsens förslag till revisor
Islinge Revision, 1 år

/ Valberedningen