Nyheter

Mängden kvarglömda kläder i tvättstugan har bara växt och växt. De kvarglömda kläder som ligger vid matåtervinningspåsarna i tvättstugan på städdagen nu på lördag 21 maj kommer att skänkas till välgörenhet. Passa på att göra en extra koll innan dess om du tror att du glömt något!

Hälsningar, 

Styrelsen

Här nedan är valberedningens förslag inför årsstämman 2022-05-18

 

Valberedningens förslag på arvoden för kommande verksamhetsår


Valberedningen föreslår följande arvoden för det kommande verksamhetsåret.

Styrelsen: fyra prisbasbelopp exklusive sociala avgifter.

Internrevisor: 10 % av ett prisbasbelopp exklusive sociala avgifter.

Auktoriserad revisor: arvoderas mot räkning

Valberedning: 5 % av ett prisbasbelopp exklusive sociala avgifter.

 

Valberedningens nomineringar till föreningsstämma 2022-05-18

Val till ordinarie ledamot för två år
Thomas Wigren, nr 7, nyval
Ola Törjas, nr 7, nyval

Fyllnadsval ordinarie ledamot ett år
Liselotte Tunemar, nr 9, nyval

Val till suppleant för två år
Maria Arias, nr 10, nyval
Bengt Simonsson, nr 12, nyval

Val till revisor för ett år
Lotta Bergman, nr 14, omval

Val till revisorssuppleant för ett år
Matilda Åberg, nr 12, omval

 

Invalda 2021–2023

Val till ordinarie ledamot för två år

Staffan Kull, ordförande, nr 7, avslutar på egen begäran uppdraget efter ett år
Lars-Erik Dahlin, nr 18
Monica Alvfors, nr 26

Val till suppleant för två år

Finn Broberg suppleant, nr 24

 

Styrelsens förslag till revisor

Islinge Revision,1 år

 

Ni kommer väl ihåg att nu på onsdag 18 maj kl. 19 är det dags för årsstämma? Stämman hålls som meddelats i kallelsen utomhus i "Skanörparken" utanför vår samlingslokal på Skanörvägen 18 -20. Kom i god tid så att vi hinner pricka av alla innan start.

Vi ses på onsdag!

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

När kallelsen till årsmötet delats ut 22-05-03 upptäcktes ett fel i styrelsens svar på motion 3. Styrelsen beklagar felet och korrigerar sitt svar enligt nedan.

 

Motion nr 3 – Balkonginglasning motion 1

Göte Rosenqvist och Titti Lönnqvist, lgh 168

Förslag:

Vi motionerar om att styrelsen på stämman skall redogöra för varför man 

- inte följer 2018 års stämmas beslut om att styrelsen skall följa stadgarnas §42, vilket man tidigare vägrat. Fortfarande 2021 vägrar styrelsen enligt §42 att besvarar vår ansökan om att få glasa in vår balkong med ett enkelt ja eller nej.

- istället väljer en för föreningen kostsam och långdragen rättslig process.

 

Bakgrund:

Vi har två gånger, 2017 och 2021 i enlighet med stadgarnas §42 ansökt till styrelsen om att få glasa in vår balkong. Första gången vägrade styrelsen behandla vår ansökan med hänvisning till att det var en stämmofråga enligt §28. Styrelsen vägrade alltså att följa stadgarna vilket innebar att styrelsen även valde att bryta mot den lydnadsprincip som gäller för styrelsen innebärande att styrelsen skall följa stadgarna och stämmans beslut.

Man gjorde detta trots att det redan fanns 3 inglasade balkonger i föreningen och ingen av dessa har behandlats på stämman. Enligt styrelsens uppgift har styrelsen inte heller lämnat godkännande till någon av inglasningarna men där har styrelsen fel, man har godkänt en inglasning.

Vi var därför tvungna att 2018 motionera om att frågan om balkonginglasning är en styrelsefråga och att styrelsen skall följa stadgarna. Styrelsen tillstyrkte vår motion och stämman fattade ett beslut i enlighet med vår motion. Det klargjordes alltså att frågan om balkonginglasning är en styrelsefråga.

När vi 2021 ånyo ansökte till styrelsen om att få glasa in vår balkong vägrade styrelsen åter igen att svara på vår ansökan trots att stämman 2018 slog fast att styrelsen skulle följa stadgarnas §42. Styrelsen valde igen att vägra följa stadgarna och nu även stämmans uttryckliga vilja. Styrelsens motivering var återigen att det var en stämmofråga enligt §28

Vi har sen 2017 sökt en dialog med styrelsen, föreslagit möten, försökt få styrelsen att sakligt motivera varför man inte behandlar/godkänner vår ansökan men utan framgång. Vi har även varit tydliga med att om styrelsen sakligt kan motivera varför vi inte skall få glasa in vår balkong så accepterar vi givetvis detta. Den enda slutsatsen vi kan dra av styrelsens vägran att svara är att det inte finns några sakliga skäl. Vi har nu varit tvungna att anlita ett juridiskt biträde för få styrelsen att följa stadgarna och svara på vår ansökan. Vårt biträde har via brev, mail, sms och telefon sökt kontakt med styrelsen men också utan framgång. Vi har informerat styrelsen att om man inte svarar kommer vi vara tvungna att vidta rättsliga åtgärder. Av mail från styrelsen kan vi dra slutsatsen att styrelsen förordar en rättslig prövning. Vi har därför tvingats att stämma styrelsen.

 

Styrelsens svar (korrigerat 2022-05-04):


Motion rörande inglasning av balkong behandlades på stämman 2021 varvid motionen inte bifölls av stämman. Styrelsen ska följa stämmans beslut och kan därmed inte bifalla eventuell ansökan om balkonginglasning. Motionen/frågeställningen anses därmed besvarad.

 

Motion 3 med korrigerat svar från styrelsen 2022-05-04 som pdf